aplikacja Matura google play app store

Naczelnik / kierownik wydziału

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, koordynuje i nadzoruje prace wydziału oraz współuczestniczy w ich wykonaniu; ustala wewnętrzne harmonogramy i procedury; realizując politykę organizacji w kierowanym wydziale; kieruje podległymi pracownikami.

Główne zadania:
 • zarządzanie pracą wydziału, w szczególności ustalanie podziału czynności, dokonywanie podziału uprawnień i odpowiedzialności między pracownikami wydziału;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż. i innych przepisów i regulacji;
 • planowanie pracy oraz doskonalenie organizacji, metod i form pracy nadzorowanego wydziału;
 • pełnienie nadzoru nad eksploatacją sprzętu i urządzeń biurowych znajdujących się na stanie wydziału;
 • konsultowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich podległych pracowników, w tym przydzielanie pracownikom bieżących zadań, monitorowanie terminów i jakości wykonania, prowadzenie szkoleń stanowiskowych;
 • prowadzenie spraw kadrowych: branie udziału w rekrutacji pracowników do wydziału, ocenianie pracowników i ich motywowanie, dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wnioskowanie o nagrody i awanse oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wydziale;
 • bieżące współpracowanie z kierownictwem i innymi komórkami organizacyjnymi instytucji;
 • opracowywanie projektów planów finansowych w części dotyczącej zadań nadzorowanego wydziału;
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w części dotyczącej zadań nadzorowanego wydziału;
 • gospodarowanie środkami zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym dla wydziału;
 • zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w sposób skuteczny, efektywny i adekwatny do zadań wydziału;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań wydziału;
 • organizowanie sprawnej i kompetentnej obsługi klientów zewnętrznych,
  w tym udzielanie informacji, przekazywanie wyjaśnień w obszarze kompetencji wydziału;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, terminowe ich załatwianie oraz analizowanie i eliminowanie przyczyn ich powstawania;
 • organizowanie właściwego obiegu dokumentów w wydziale oraz sprawowanie nadzoru nad archiwizacją dokumentacji wydziałowej;
 • branie udziału w spotkaniach i konferencjach dotyczących merytorycznych zadań wydziału;
 • reprezentowanie wydziału w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie projektów aktów prawnych; prowadzenie szkoleń dla podległych pracowników; wykonywanie funkcji koordynacyjnej, nadzorczej i kontrolnej wobec podległych jednostek organizacyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności