aplikacja Matura google play app store

Muzykoterapeuta

Stosuje muzykę oraz jej terapeutyczne walory w promocji zdrowia, profilaktyce, terapii medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji, rekreacji i edukacji w sposób planowy i systematyczny na terenie placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i resocjalizacji, szkolnictwa ogólnego, specjalnego, muzycznego, placówek rekreacyjnych, sportowych, zakładów karnych;
wspiera rozwój pacjenta/klienta;
koryguje, kompensuje jego zaburzenia, rozwija kreatywność, poprawia jakość szerokorozumianego zdrowia i podwyższania jakości życia.

Główne zadania:
dokonywanie diagnozy pacjenta/klienta z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami dla potrzeb muzykoterapii wykorzystując dokumentację diagnoz dokonanych przez innych specjalistów: lekarza, logopedy, pedagoga, psychologa, psychoterapeuty i opinii rodziców i nauczycieli;
uzgadnianie własnego postępowania z innymi specjalistami oraz współpraca z nimi;
opracowywanie i weryfikowanie narządzi badawczych do diagnozy muzykoterapeutycznej, muzykoterapii i innych zadań zawodowych;
promowanie zdrowia i profilaktyki poprzez publikacje, pogadanki, zajęcia pokazowe;
prowadzenie poradnictwa muzykoterapeutycznego i edukację pacjentów/klientów oraz ich rodzin lub ustawowych opiekunów;
programowanie okresu stosowania muzykoterapii, ich etapów, przebiegu oraz przewidywanych metod i technik terapeutycznych;
realizowanie indywidualnej lub grupowej muzykoterapii uwzględniającej stan zdrowia, wiek, poziom rozwoju psychofizycznego, miejsca i czasu pobytu pacjenta/klienta stosując się do zaleceń innych specjalistów i możliwości technicznych;
wykorzystywanie (odtwarzanie) różnych rodzajów muzyki (cichej i spokojnej, relaksacyjnej, dynamicznej w połączeniu z ruchem, muzyki rozrywkowej, popularnej, poważnej itp.;
wykorzystywanie melodii rozpoznawalnych w wolnym tempie i o małej dynamice działającej uspakajająco;
stosowanie utworów aktywizujących po relaksie od pracy fizycznej, ćwiczeń ruchowych, tańca w celu odreagowania przykrych emocji;
stosowanie profilaktyki muzycznej relaksującej przez wykorzystywanie utworów instrumentalnych do ćwiczeń oddechowych i rozluźniających;
prowadzenie dokumentacji na potrzeby placówki oraz udostępnianie jej innym specjalistom pracującym z pacjentem/klientem;
wydawanie opinii o pacjencie/klienci poddawanemu muzykoterapii oraz przebiegu procesu terapii.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie pracy w charakterze nauczyciela zawodu muzykoterapeuty; prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie muzykoterapii; kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód muzykoterapeuty.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności