aplikacja Matura google play app store

Muzykolog

Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.

Główne zadania:
- prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, stwarzanie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej i kompozycji, aż po eksperyment muzyczny, oraz dla innych nauk humanistycznych;
- penetrowanie w sposób naukowy bardzo szerokiego pola zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z muzyką jako dziełem stworzonym i odbieranym przez człowieka;
- badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących samej muzyki, materiałów rękopiśmiennych i innych, zawierających informację muzyczną i pozamuzyczną (np. na temat okoliczności powstawania muzyki w różnych epokach);
- analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzn. zapisu graficznego (nuty) lub dźwiękowego mechanicznego i elektroakustycznego (płyty, taśmy itp.);
- gromadzenie, badanie i analizowanie materiału etnograficznego z zakresu muzyki i tańca w korelacji z językiem, w odniesieniu do pór roku i czynności z nimi związanych, zwyczajów, grup społecznych itp.;
- prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego, w tym dokonywanie zarówno analizy dzieła, jak też syntezy umożliwiającej określenie funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej czy stylu, w powiązaniu z zagadnieniami historii muzyki;
- prowadzenie badań z zakresu instrumentologii;
- prowadzenie badań nad muzyką z punktu widzenia estetyki, filozofii, socjologii i psychologii oraz dokumentowanie wiedzy na ten temat;
- analizowanie na podstawie studiów źródłowych i historycznych metod oraz technik badań muzykologicznych, wypracowywanie nowych metod, a także sposobów dokumentacji wiedzy muzykologicznej;
- badanie odniesienia innych nauk do muzyki (akustyka, fizjologia itd.);
- dokumentowanie, badanie i analizowanie rozwoju fonografii i jej roli w historii muzyki;
- branie udziału w konferencjach, sympozjach, sesjach i innych spotkaniach naukowych w charakterze wykładowcy, referenta i dyskutanta;
- publikowanie wyników badań w artykułach, skryptach, książkach itp.

Zadania dodatkowe:
- zajmowanie się edytorstwem muzycznym;uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego w zakresie kultury; - sprawowanie funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych i kulturalnych; - praca w bibliotekach muzycznych; - prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie swojej specjalności; - prowadzenie konsultacji muzycznych w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i nieartystycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności