aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw animacji multimedialnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw animacji multimedialnej planuje, projektuje i tworzy animacje przeznaczone do publikacji w szeroko pojętych multimediach.
Specjalista do spraw animacji multimedialnej zajmuje się planowaniem, projektowaniem i tworzeniem audiowizualnego utworu filmowego na potrzeby reklam, prezentacji multimedialnych, gier komputerowych, filmów, stron internetowych i innych szeroko pojętych multimediów. Do jego zadań należy analiza założeń projektowanego utworu w celu dobrania optymalnych środków i działań, przygotowanie wstępnych wariantów projektu oraz realizacja wybranego wariantu audiowizualnego utworu filmowego w postaci końcowego pliku z animacją. Do jego obowiązków należy także weryfikowanie projektu pod kątem zgodności z założeniami na poszczególnych etapach produkcji i wprowadzanie ewentualnych korekt. Specjalista do spraw animacji multimedialnej odpowiedzialny jest za przygotowanie końcowego pliku z animacją zgodnego z parametrami technicznymi obowiązującymi w docelowych kanałach publikacji. Typowym miejscem pracy specjalisty do spraw animacji multimedialnej są: agencje reklamowe, domy mediowe, studia telewizyjne i filmowe, studia projektowania gier komputerowych, pracownie architektoniczne, pracownie projektowania przemysłowego, portale internetowe.

Główne zadania:
  • analizowanie założeń w celu dobrania optymalnych środków i działań dotyczących tworzenia projektu animacji multimedialnej;
  • przygotowywanie wstępnych wariantów projektu animacji multimedialnej;
  • konsultowanie i precyzowanie wybranego wariantu projektu animacji multimedialnej;
  • dobieranie środków i narzędzi potrzebnych do realizacji założeń projektu animacji multimedialnej;
  • realizowanie założeń projektu animacji multimedialnej;
  • weryfikowanie projektu animacji multimedialnej w odniesieniu do założeń na poszczególnych etapach pracy i wprowadzanie ewentualnych korekt;
  • przygotowywanie końcowej animacji multimedialnej do publikacji w kanałach transmisyjnych;
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i środowiska oraz zasad ergonomii.


W zawodzie specjalisty do spraw animacji multimedialnej wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Kwalifikacje w zawodzie wymagają współistnienia dwóch rodzajów kompetencji: artystycznych i technicznych (informatycznych). Stąd kierunki studiów odpowiadające temu zawodowi oferowane są przez dwa rodzaje uczelni: artystyczne i techniczne (informatyka), głównie jako specjalizacje. Każdy z tych kierunków kształcenia prowadzi do kompetencji i kwalifikacji we właściwej sobie dziedzinie. Stąd też w zależności od typu ukończonej uczelni absolwenci będą się cechowali rozszerzonymi kompetencjami jednego lub drugiego rodzaju. W związku z szybkim postępem w dziedzinie technologii cyfrowych specjalista do spraw animacji multimedialnej powinien nieustannie dokształcać się z zakresu aktualnie stosowanych narzędzi, technik, technologii, zgodnie z tendencjami w tej dziedzinie. Wiedza powinna być uzupełniana kursami kwalifikacyjnymi dotyczącymi nowych technologii i narzędzi komputerowych stosowanych przy tworzeniu treści multimedialnych. Pożądane są szkolenia dotyczące zarządzania czasem i projektami. Biorąc pod uwagę, iż większość dedykowanego oprogramowania posiada interface oraz dokumentację techniczną w języku angielskim, wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość tego języka.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności