aplikacja Matura google play app store

Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi obsługę urządzeń gospodarki wodnej, olejowej i smarowniczej, urządzeń służących do odpopielania i nawęglania, układów chłodniczych, urządzeń do usuwania odpadów i szlamów, odsiarczania i odazotowania spalin oraz układów odpylających (z wyłączeniem obsługi urządzeń cieplno-mechanicznych i elektroenergetycznych).

Główne zadania:
obsługa demineralizacji i zmiękczalni sodowej wody, regeneracja poszczególnych wymienników;
płukanie filtrów żwirowych i innych;
neutralizacja ścieków, szlamów i odpadów;
kontrola jakości wody pod względem chemicznym i biologicznym;
obsługa urządzeń gospodarki węglowej, dbanie o rozładunek węgla, jego bieżące podawanie do produkcji (kotłowni) oraz właściwe składowanie;
dokonywanie pomiarów i obmiarów ilości węgla, sprawdzanie jego jakości i rozliczenia z kopalniami węgla;
utrzymywanie odpowiedniego zapasu węgla, szczególnie w okresie zimy;
prowadzenie gospodarki odpopielania i odżużlania, dbanie o właściwe odprowadzenie pyłu z elektrofiltrów i transport na składowiska w postaci suchej lub mokrej (pulpy);
utrzymywanie należytego stanu technicznego urządzeń odpopielania;
sprawdzanie prawidłowości działania pomp i urządzeń gospodarki wodnej, uruchamianie i prowadzenie ruchu wentylatorów i sprężarek oraz sieci sprężonego powietrza;
prowadzenie gospodarki olejem opałowym, turbinowym, transformatorowym i smarnym oraz smarami;
prowadzenie gospodarki wodorem z produkcji własnej lub obcej, rozładunek wodoru do zbiorników, jego redukcja do odpowiedniego ciśnienia i dostarczanie do układów chłodniczych generatorów i innych urządzeń za pomocą sprężarek;
prowadzenie gospodarki sprężonym powietrzem do transportu pyłów, do celów remontowych, chłodzenia i technologicznych;
prowadzenie gospodarki szlamami i osadami, ich neutralizacja i odprowadzanie na wyznaczone stanowiska wg wymagań ochrony środowiska;
obsługa urządzeń do odsiarczania i odazotowania spalin;
obsługa centralnego magazynu wapna lub kamienia gipsowego, łącznie z przemiałem;
uruchamianie łącznie z maszynistą kotła i łącznie z obchodowym wieży absorpcyjnej do odsiarczania mokrego lub półsuchego;
kontrola procesu technologicznego odsiarczania i produkcji gipsu;
zagospodarowywanie gipsu z bieżącej produkcji po odsiarczeniu wg przyjętej technologii;
dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i prowadzenie książki raportu z pracy urządzeń;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowych, stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności