aplikacja Matura google play app store

Maszynista turbozespołu wodnego

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi eksploatację hydrogeneratorów wodnych oraz urządzeń hydrotechnicznych, jak: śluzy, zastawki, przepławki; dba o bezawaryjną pracę hydrogeneratorów i urządzeń pomocniczych, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.

Główne zadania:
przygotowywanie do uruchomienia oraz uruchamianie hydrogeneratorów i turbin wodnych różnych typów;
przestrzeganie właściwego przepływu wody w zależności od obciążenia, regulowanie układów łopatek i zastawek;
kontrolowanie pracy zapory wodnej, przepustów i zamknięć wodnych;
regulowanie odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku zapory i upuszczanie jej w razie potrzeby, niedopuszczanie do zbierania się kry, tworzenia się zatorów lodowych itp.;
utrzymywanie w należytym stanie przepławek dla ryb;
czyszczenie urządzeń i krat z glonów i narośli biologicznych;
usuwanie usterek i awarii oraz prowadzenie bieżącej konserwacji obsługiwanych urządzeń;
dokonywanie odczytów wskazań aparatury pomiarowej;
sprawdzanie stanu izolacji hydrogeneratora i urządzeń pomocniczych, w razie potrzeby suszenie i wentylowanie pomieszczeń;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowo-konserwacyjnych, stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
prowadzenie książki raportów z pracy urządzeń i dokumentacji technicznej.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac pomocniczych przy montażu i remoncie hydrogeneratorów i urządzeń pomocniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności