aplikacja Matura google play app store

Maszynista turbozespołu parowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi eksploatację turbozespołów kondensacyjnych i przeciwprężno- upustowych, układów chłodniczych i chłodni, urządzeń pomocniczych, jak pompy, stacje redukcyjne, wyparki, izolatory, rurociągi itp.

Główne zadania:
przygotowywanie do włączenia lub wyłączenia turbozespołu wraz z urządzeniami pomocniczymi;
przestrzeganie reżimu technologicznego pracy turbozespołu i urządzeń pomocniczych, w szczególności dopuszczalnego przyrostu temperatur korpusów, rurociągów, oleju, temperatury urządzeń generatora;
regulacja temperatury wody chłodzącej oraz utrzymywanie odpowiedniej próżni w kondensatorze, pod kątem optymalizacji zużycia ciepła;
okresowa kontrola pracy wszystkich urządzeń pomocniczych, jak pompy, chłodnie, rurociągi, armatura, stacje redukcyjne;
kontrola pracy blokad i zabezpieczeń przesuwu osiowego; kontrola drgań i temperatury generatora;
okresowa kontrola i włączanie w ruchu urządzeń do czyszczenia rurek kondensatora, wyłączanie do naprawy turbozespołu przy znacznie pogorszonej próżni;
kontrola pracy chłodni, w okresie zimy włączanie układu przeciwzamrażającego, dawkowanie odpowiednich inhibitorów;
kontrola stanu izolacji termicznej turbiny, rurociągów i układów gorących;
kontrola stanu oleju i uzupełnianie lub czyszczenie go za pomocą urządzenia filtracyjnego i wirówki;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowych i stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
prowadzenie książki raportu z pracy turbozespołu oraz dokumentacji technicznej.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji ślusarza dyżurnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności