aplikacja Matura google play app store

Maszynista pociągu metra

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi i utrzymuje w wymaganym przepisami stanie technicznym obsługiwany skład taboru pasażerskiego metra; posługuje się automatycznymi urządzeniami sterującymi; przestrzega rozkładu jazdy taboru metra; czuwa nad bezpiecznym przebiegiem jazdy, posługując się przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu metra.

Główne zadania:
 • prowadzenie składu taboru pasażerskiego metra zgodnie z harmonogramem jazdy i obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie rozkładu jazdy taboru metra;
 • zmienianie kierunku jazdy na stacjach końcowych metra i stacjach pośrednich wyznaczonych do manewrowania, z wykorzystaniem torów odstawnych;
 • sprawowanie nadzoru nad automatycznym podawaniem informacji dla pasażerów o przystankach na stacjach metra i ruszaniu metra ze stacji;
 • posługiwanie się automatycznymi urządzeniami sterującymi pociągiem metra;
 • zapewnianie bezpieczeństwa pasażerów metra w trakcie wsiadania
  i wysiadania z wagonów metra;
 • czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem jazdy;
 • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • utrzymywanie w czystości kabiny maszynisty, szyby czołowej i reflektorów;
 • diagnozowanie i usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie do dyspozytora konieczności przeprowadzenia większych napraw;
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu metra, w tym podawanie komunikatów w sytuacjach wystąpienia awarii;
 • branie udziału w szkoleniach i egzaminach kontrolnych;
 • stosowanie zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdu trakcyjnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności