aplikacja Matura google play app store

Specjalista zdrowia środowiskowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje diagnozy środowiskowych zagrożeń zdrowia populacji na określonym terenie; identyfikuje problemy i prowadzi działania zapobiegające środowiskowym zagrożeniom zdrowia; kontroluje i ocenia stan sanitarny i zdrowia ludności; przedstawia prognozy na przyszłość; nadzoruje służby sanitarno-epidemiologiczne w instytucjach zajmujących się zdrowiem środowiskowym.

Główne zadania:
 • prowadzenie badań dotyczących zagrożeń zdrowia środowiskowego;
 • identyfikowanie i dokonywanie diagnozy środowiskowych zagrożeń zdrowia populacji na określonym terenie: hałasu, promieniowania jonizującego, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i pomieszczeń, niebezpiecznych odpadów, skażeń gleby, wody i żywności;
 • wykrywanie źródeł zagrożeń ekologicznych i oznaczanie stopnia zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód, żywności;
 • ocena stanu zdrowia oraz ewidencjonowanie chorób i patologii wynikających ze skażenia środowiska czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi na danym terenie;
 • planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji;
 • monitorowanie i ocena środowiskowego ryzyka zawodowego oraz prognozowanie skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe czynniki;
 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących jakości środowiska naturalnego;
 • inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu zmniejszenie poziomu wpływu czynników szkodliwych na środowisko;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia;
 • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za stan zdrowia ludności i jego zagrożenia;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej wśród pracowników instytucji zajmujących się problematyką zdrowia środowiskowego na różnych szczeblach zarządzania;
 • wydawanie ekspertyz o działalności gospodarczej i usługowej zakładów i firm objętych przepisami o spełnianiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych;
 • współpraca z administracją państwową, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz instytucjami pozarządowymi w kształtowaniu polityki zdrowia środowiskowego;
 • prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie raportów o stanie sanitarno-epidemiologicznym powierzonego terenu z wykorzystaniem systemów informatycznych;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.


Zadania dodatkowe:
realizacja zadań związanych z członkostwem Polski w organizacjach międzynarodowych, przygotowywanie informacji dla przedstawicieli kraju uczestniczących w spotkaniach, konferencjach itp.; sprawowanie funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności