aplikacja Matura google play app store

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Pełni funkcję pracownika działu maszynowego i/lub pokładowego na statku żeglugi śródlądowej; wykonuje prace związane z eksploatacją statku, obsługą, konserwacją i naprawami urządzeń siłowni statku oraz utrzymaniem porządku i konserwacją innych urządzeń pokładowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami armatora i poleceniami przełożonych.

Główne zadania:
 • sterowanie statkiem pod nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku;
 • wykonywanie prac manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie
  z mielizny itp.;
 • sondowanie szlaku żeglownego;
 • obserwowanie drogi wodnej podczas trudnych warunków nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg wodnych;
 • pełnienie dozoru na statku w trakcie postoju;
 • przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno-eksploatacyjne statku;
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku;
 • obsługiwanie urządzeń i mechanizmów siłowni statku;
 • wykonywanie napraw oraz konserwacji urządzeń i mechanizmów siłowni statku;
 • wykonywanie prac spawalniczych, tokarskich i frezerskich na potrzeby konserwacji i napraw statku;
 • sondowanie zbiorników paliwowych, olejowych i zenz maszynowych;
 • wykonywanie przeglądów technicznych, remontów oraz prac konserwacyjnych urządzeń i wyposażenia technicznego w innych działach statku;
 • uczestniczenie w pracach porządkowych w dziale maszynowym;
 • uczestniczenie w przyjmowaniu zaopatrzenia technicznego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla działu maszynowego;
 • wykonywanie różnych prac przy pobieraniu paliwa, wody i innego zaopatrzenia statku;
 • wykonywanie prac porządkowych na statku, w tym czyszczenie i mycie ładowni oraz pomieszczeń statku;
 • konserwowanie konstrukcji statku, w tym usuwanie korozji, malowanie itp.;
 • przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi, czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów;
 • czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów;
 • utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu ratunkowego;
 • uczestniczenie w alarmach ćwiczebnych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności