dlamaturzysty.info

Logopeda

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

Główne zadania:
- prowadzenie badań logopedycznych, obejmujących studia teoretyczne, badania empiryczne i porównawcze, formułowanie definicji, hipotez i praw;
- opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych (do diagnozy i terapii stanu oraz zaburzeń komunikacji);
- przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych;
- ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań;
- prowadzenie doradztwa logopedycznego; ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej);
- prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
- prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
- prowadzenie pracy profilaktycznej i terapii logopedycznej osób z uszkodzonym słuchem (surdologopedia);
- prowadzenie terapii osób z afazją, alalią, dyzartrią, z porażeniem mózgowym, jąkających się , z zaburzeniami płynności mówienia, upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autystycznych, z mutyzmem oraz chorych psychicznie (neurologopedia);
- utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieka logopedyczną, władzami oświatowymi lub pracodawcami i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji;
- przygotowywanie i wygłaszanie referatów, komunikatów i raportów naukowych i popularnonaukowych;
- publikowanie wyników badań i eksperymentów;
- wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie terapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach szkolnych; - prowadzenie terapii w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności