aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

Wykonuje badania laboratoryjne dotyczące oceny stanu zdrowia zwierząt, jakości surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt; rozpoznaje rodzaj i/lub określa zawartość (koncentrację) czynników (składników) stanowiących cel badań; organizuje i nadzoruje pracę laboratorium.

Główne zadania:
- wykrywanie czynników etiologicznych chorób zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji, a także innych chorób zwierząt;
- wykonywanie urzędowych badań laboratoryjnych: mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych środków żywności pochodzenia zwierzęcego na potrzeby nadzoru weterynaryjnego;
- wykonywanie badań laboratoryjnych pasz i mieszanek przemysłowych dla zwierząt na potrzeby nadzoru weterynaryjnego oraz badań karmy dla zwierząt towarzyszących;
- wykonywanie badań laboratoryjnych w ramach monitorowania określonych chorób zwierząt (w tym zoonoz) oraz środków żywności w ramach obowiązujących programów krajowych i międzynarodowych;
- wykonywanie badań laboratoryjnych zdrowia zwierząt, żywności, surowców zwierzęcych i materiałów zwierzęcego pochodzenia dla wydania odpowiednich świadectw wymaganych w obrocie krajowym i zagranicznym tych towarów;
- wykonywanie badań z zakresu analityki klinicznej na potrzeby lekarzy weterynarii wolnej praktyki;
- organizowanie systemu pracy laboratorium (pracowni) w odniesieniu do metod stosowanych w poszczególnych kierunkach badań;
- przygotowywanie i uczestniczenie w działaniach podejmowanych w celu potwierdzenia kompetencji laboratorium (walidacji metod, akredytacji);
- prowadzenie szkoleń personelu laboratorium;
- prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań laboratoryjnych.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie procedurami wdrażania systemów jakości badań, procedurami akredytacji, dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP); - prowadzenie badań naukowych w zakresie doskonalenia i/lub poszukiwania nowych metod analitycznych oraz publikowanie ich wyników; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności