aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

Zapobiega zagrożeniom zdrowotnym zwierząt wywodzących się z warunków epizootycznych, warunków chowu i hodowli zwierząt oraz wynikających z jakości pasz, mających wpływ na jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Główne zadania:
- analizowanie ryzyka w produkcji zwierzęcej;
- opracowywanie programów prewencyjnych w skali kraju i dla pojedynczych gospodarstw;
- wydawanie zezwoleń na działalność zakładów utylizacyjnych oraz kontrola tych zakładów;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem odpadami pochodzenia zwierzęcego i obrotem mączką utylizacyjną;
- nadzór nad przetrzymywaniem i zagospodarowywaniem nawozów naturalnych, gnojówki i gnojowicy;
- kontrola urzędowa oraz rejestracja przedsiębiorstw produkujących środki żywienia zwierząt;
- analizowanie ryzyka w produkcji pasz, określanie warunków technicznych i weterynaryjnych produkcji;
- nadzór nad wytwarzaniem i obrotem dodatków paszowych i premiksów;
- nadzór nad produkcją pasz leczniczych i ich obrotem;
- nadzór nad obrotem środkami żywienia zwierząt;
- pobieranie próbek pasz, ich badanie i ocena; wykrywanie substancji niepożądanych, niebezpiecznych i zabronionych;
- ocena stanu sanitarno-higienicznego wody;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i środowiska, wpływu substancji niepożądanych na zdrowie zwierząt i jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; - uczestniczenie w opracowywaniu nowych aktów prawnych dotyczących prewencji weterynaryjnej i higieny pasz; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - prowadzenie podyplomowego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii w zakresie prewencji weterynaryjnej i higieny pasz; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności