aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w całym łańcuchu produkcyjnym, tj. od produkcji pierwotnej do umieszczania jej na rynku.

Główne zadania:
- nadzór i egzekwowanie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i dobrostanu zwierząt w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego;
- kontrolowanie jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt i ich wpływu na jakość zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego;
- zwalczanie zoonoz w hodowli zwierząt rzeźnych jako element zapewniania jakości zdrowotnej żywności;
- identyfikacja i rejestracja zwierząt rzeźnych i mięsa;
- badanie i nadzór lekarsko-weterynaryjny w czasie transportu i obrotu zwierząt rzeźnych;
- nadzorowanie warunków sanitarno-weterynaryjnych w rzeźniach, zakładach produkujących i przechowujących żywność pochodzenia zwierzęcego;
- badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i po uboju oraz badanie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego,
- badanie i nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego z importu;
- weryfikowanie i nadzór nad systemami zapewniania bezpieczeństwa żywności;
- stosowanie i egzekwowanie prawa żywnościowego;
- wszczynanie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności;
- dokumentowanie danych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz publikowanie ich wyników; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności