aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

Zgodnie z ustawodawstwem weterynaryjnym wykonuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące w szczególności: granicznej kontroli weterynaryjnej, kontroli weterynaryjnej w handlu, spełniania wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zdrowia zwierząt w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Główne zadania:
- monitorowanie zakażeń zwierząt;
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt: wykrywanie i likwidowanie ognisk chorób zakaźnych oraz zapobieganie ich wystąpieniu;
- zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub poprzez produkty pochodzenia zwierzęcego (zoonoz) oraz zwalczanie biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
- badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
- prowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej;
- prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
- sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt, w tym pasz leczniczych;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania;
- sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
- monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości środków chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
- prowadzenie wymiany informacji w ramach obowiązujących systemów wymiany informacji.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz publikowanie ich wyników; - prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną; - współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności