aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych

Rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne, pasożytnicze i niezakaźne u lisów, norek, królików, szynszyli i innych; monitoruje stan zdrowia zwierząt, ocenia i analizuje jakość żywienia w aspekcie przydatności karmy dla zwierząt i nierozprzestrzeniania zarazków na ludzi i zwierzęta; dba o stałe zabezpieczenie dobrostanu zwierząt i promuje należyte warunki utrzymania i żywienia.

Główne zadania:
- wykonywanie bieżących badań stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób;
- leczenie zwierząt chorych, przeprowadzanie zabiegów operacyjnych;
- monitorowanie stanu zdrowia zwierząt w kierunku zaburzeń metabolicznych, chorób zakaźnych i pasożytniczych;
- zwalczanie chorób hodowlanych, zakaźnych i pasożytniczych;
- prowadzenie masowych akcji profilaktycznych przeciw chorobom zakaźnym, niezakaźnym i pasożytniczym;
- prowadzenie akcji rozrodu zwierząt, w tym synchronizacji rui, inseminacji;
- prowadzenie okresowych badań mikrobiologicznych i chemicznych poszczególnych komponentów paszowych przyrządzanej karmy, pomieszczeń i magazynów paszowych oraz chłodniczych;
- zlecanie badań laboratoryjnych zwierząt i karmy oraz interpretacja i ocena ich wyników;
- monitorowanie przestrzegania zasad chowu, pielęgnacji i żywienia zwierząt, szczególnie w odniesieniu do dużych ferm, liczących ponad kilka tysięcy zwierząt;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem lekami i biopreparatami oraz sprzętem;
- wystawianie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji z leczenia i akcji profilaktycznych;
- upowszechnianie wśród producentów wiedzy weterynaryjnej i higieny sanitarnej, zwłaszcza w odniesieniu do zoonoz.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach utylitarnych i naukowych oraz publikowanie ich wyników; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - szkolenie personelu pomocniczego; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności