aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb

Rozpoznaje choroby ryb występujące z przyczyn środowiskowych, wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych oraz nadzoruje ich zwalczanie, w tym podawanie leków i stosowanie środków dezynfekcyjnych.

Główne zadania:
- przeprowadzanie przeglądów wylęgarni ryb oraz rybackich gospodarstw produkcyjnych i ocena stanu techniczno-sanitarnego aparatów lęgowych i zbiorników wodnych służących do podchowu i tuczu ryb;
- dokonywanie wstępnej oceny przyczyn zatruć środowiska wodnego oraz współudział w rozpoznawaniu czynników doprowadzających do degradacji środowiska (w ramach współpracy z placówkami toksykologicznymi badającymi wodę i ścieki);
- zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i zaraźliwych chorób ryb;
- przeprowadzanie sekcji ryb oraz innych badań ryb, takich jak: badania kliniczne, anatomopatologiczne, histologiczne, bakteriologiczne, pasożytnicze;
- w przypadku podejrzenia choroby ryb objętej obowiązkiem zgłaszania lub innej nieznanej choroby wirusowej, przeprowadzanie wstępnego badania oraz - z upoważnienia urzędowego lekarza weterynarii - pobieranie odpowiednich próbek i nadzorowanie przesłania ich do laboratorium diagnostyki wirusowych chorób ryb;
- nadzorowanie - z upoważnienia urzędowego lekarza weterynarii - likwidacji ogniska infekcji choroby objętej obowiązkiem zgłaszania;
- uczestniczenie w realizacji stałych programów uwalniania gospodarstw rybnych i dorzeczy od zakaźnych chorób ryb;
- przeprowadzanie badania ryb i sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ich obrotem oraz nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi środków transportu;
- prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji ze swej działalności.

Zadania dodatkowe:
- współpraca z naukowymi placówkami w zakresie prowadzenia badań z dziedziny ichtiopatologii oraz upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej w zakresie oceny środowiska i zwalczania chorób ryb; - uczestniczenie w szkoleniach z zakresu technologii chowu ryb, ochrony środowiska oraz diagnostyki i zwalczania chorób ryb; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności