aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby koni oraz podejmuje działania profilaktyczne zmierzające do promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i urazom koni.

Główne zadania:
- badanie koni w celu ustalenia ich stanu zdrowia dla potrzeb transportu, sportu, rekreacji, rehabilitacji oraz obrotu, rozrodu i profilaktyki;
- badanie chorych koni obejmujące wywiad, badanie przedmiotowe i podmiotowe, ukierunkowane na ustalenie przyczyny choroby i jej rozpoznanie;
- prowadzenie lub zlecanie badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, umożliwiających rozpoznanie i leczenie;
- interpretacja i ocena badań laboratoryjnych;
- leczenie koni chorych, wykonywanie zabiegów operacyjnych;
- wykonywanie premedykacji, znieczuleń miejscowych i ogólnych u koni;
- leczenie niepłodności klaczy i ogierów;
- przeprowadzenie zabiegów położniczych, ginekologicznych, ortopedycznych, okulistycznych, hodowlanych i innych u koni;
- zwalczanie chorób zaraźliwych koni;
- prowadzenie odrobaczeń i szczepień ochronnych;
- przygotowanie chorego konia do transportu;
- współpraca z właścicielem konia, wyjaśnianie celu, potrzeby i kosztów leczenia oraz form zapobiegania chorobie;
- udzielanie konsultacji weterynaryjnych,
- opracowywanie orzeczeń, opinii i świadectw lekarsko-weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Zadania dodatkowe:
- nadzór nad sprzętem i lekami; - udział w szkoleniu innych pracowników; - prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności, publikowanie ich wyników; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności