aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

Rozpoznaje i zwalcza choroby drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych oraz im zapobiega; prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego drobiu w hodowlach wielkotowarowych i w chowie przydomowym; prowadzi nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.

Główne zadania:
- badanie stanu zdrowia ptaków i rozpoznawanie chorób;
- leczenie ptaków chorych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem ptakami (drobiu rzeźnego, gołębi pocztowych, ptaków ozdobnych);
- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad hodowlami ptaków ozdobnych objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES);
- badanie ptaków rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- wykonywanie badań sekcyjnych ptaków, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: histopatologicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych;
- pobieranie krwi od ptaków do badań serologicznych, hematologicznych i biochemicznych;
- interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych;
- nadzór nad technologią inkubacji i lęgu ptaków oraz przeprowadzanie biologicznej analizy lęgu;
- przygotowywanie programów immunoprofilaktyki dla drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych;
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych;
- udzielanie konsultacji weterynaryjnych producentom drobiu oraz hodowcom ptaków ozdobnych;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji ze swej działalności;
- upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej.

Zadania dodatkowe:
- organizowanie pracy w klinice, lecznicy, przychodni lub gabinecie weterynaryjnym; - prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności, publikowanie ich wyników; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz w konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności