aplikacja Matura google play app store

Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej

Rozpoznaje choroby i urazy zwierząt wymagające interwencji chirurgicznej; przeprowadza operacje i leczenie chirurgiczne zwierząt oraz wykonuje czynności z tym związane.

Główne zadania:
- badanie stanu zdrowia zwierząt i kwalifikowanie ich do doraźnego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego;
- ustalanie i prowadzenie lub zlecanie badań diagnostycznych (ortopedycznego, okulistycznego, stomatologicznego, radiologicznego, ultrasonograficznego, endoskopowego) i niezbędnych badań dodatkowych, umożliwiających lub uszczegółowiających rozpoznanie i leczenie;
- interpretacja i ocena wykonanych badań klinicznych i pomocniczych, ustalanie rozpoznania oraz wybór sposobu leczenia;
- przeprowadzanie znieczulenia różnymi technikami w dostosowaniu do poszczególnych narządów i ogólnego stanu zwierzęcia, monitorowanie jego przebiegu, opanowywanie ewentualnych powikłań oraz wyprowadzanie zwierzęcia ze stanu znieczulenia;
- przygotowywanie i przeprowadzanie operacji i zabiegów chirurgicznych z zachowaniem zasad czystości chirurgicznej, aparatury i niezbędnego instrumentarium;
- prowadzenie leczenia pooperacyjnego i ogólnochirurgicznego;
- prowadzenie dokumentacji z leczenia;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.

Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii/orzeczeń w zakresie ustalenia stanu zdrowia zwierząt dla potrzeb kupna-sprzedaży, postępowań sądowych;- nadzór nad sprzętem i lekami; - prowadzenie stażu lekarzy weterynarii specjalizujących się w chirurgii; - prowadzenie badań naukowych, udoskonalanie lub opracowywanie nowych metod operacyjnych, publikowanie ich wyników; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności