aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista zdrowia publicznego

Rozpoznaje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki stomatologicznej populacji jako całości; zapobiega chorobom jamy ustnej i uzębienia związanym przyczynowo z wykonywaniem pracy zawodowej; podnosi kulturę i dbałość o stan uzębienia poprzez upowszechnianie opieki stomatologicznej w środowiskach zaniedbanych oraz w grupach zawodowych narażonych na choroby jamy ustnej; organizuje i promuje działania zmierzające do lepszego stanu jamy ustnej i uzębienia (zwalczanie próchnicy, fluoryzacja zębów dzieci i młodzieży itp).

Główne zadania:
- ocena stanu uzębienia i chorób jamy ustnej populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz pojęte badania terenowe;
- ocena poszczególnych czynników środowiskowych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej populacji lub niektórych środowisk w zakresie chorób jamy ustnej i stanu uzębienia;
- określanie zespołów czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i populacji w zakresie układu stomatologicznego oraz promowanie opracowywania projektów programów profilaktycznych na każdym szczeblu kształtowania polityki zdrowotnej planowanie i prowadzenie działań zmierzających do objęcia pomocą stomatologiczną populacji w zakresie uzębienia i chorób jamy ustnej: promocja zdrowia w tym zakresie, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych np. fluoryzacja zębów;
- kierowanie środkami opieki zdrowotnej na działania w zakresie profilaktyki stomatologicznej w różnych środowiskach;
- uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w zakresie stanu uzębienia społeczeństwa w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, stan nauk społecznych i zarządzanie,udzielanie stomatologicznej pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
- kierowanie zakładami opieki zdrowotnej stomatologicznej wszystkich szczebli w oparciu o rachunek ekonomiczny i współczesne techniki marketingu i zarządzania.
- pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie ustroju ochrony zdrowia i w placówkach działających na rzecz ochrony zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy stomatologów specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności