aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista periodontologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej, z ukierunkowaniem na działalność leczniczo-profilaktyczną dotyczącą chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Główne zadania:
- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na diagnostykę chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- określanie przyczyn zmian błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z substancjami chemicznymi (miedź, benzen, chlor, antymon, fenol itp.) działającymi w różnych gałęziach przemysłu oraz patologicznym działaniem niektórych leków;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, zachęcanie do wytrwałości;
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena badań dodatkowych (pomocniczych) stosowanych w periodontologii;
- znieczulanie miejscowe w obrębie jamy ustnej;
- leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, powstałych na tle zapalnym, alergicznym, urazowym, nowotworowym, immunologicznym i innym;
- kierowanie chorych na leczenie wspomagające: fizykoterapeutyczne, uzdrowiskowe i inne;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept oraz orzeczeń i świadectw lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad narzędziami i sprzętem stomatologicznym (wyjaławianiem);
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zakładem lub poradnią periodontologiczną; - prowadzenie badań przesiewowych ludności, ujawniających stan zagrożenia chorobami przyzębia, uznanymi za choroby społeczne; - prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki społecznej i oświaty zdrowotnej z zakresu periodontologii (szkoły, zakłady pracy, wojsko i inne instytucje); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności