aplikacja Matura google play app store

Lekarz dentysta – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Odbywa specjalizację w dziedzinach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (na przykład takich jak: chirurgia stomatologiczna, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne) pod nadzorem kierownika specjalizacji; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką kierownika specjalizacji; zalicza sprawdziany i kolokwia z zakresu specjalizacji w wybranej dziedzinie.

Główne zadania:
 • zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego I stopnia w danej dziedzinie;
 • przeprowadzanie badań stomatologicznych w celu rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia oraz zlecanie badań radiologicznych i ich interpretacja;
 • wykonywanie znieczuleń miejscowych i przewodowych i ogólnych;
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej oraz okolicy twarzowo-szczękowej;
 • leczenie chorób stomatologicznych, takich jak: ubytki zębowe, wady zgryzu, próchnica, choroby przyzębia i błony śluzowej oraz innych chorób tkanek jamy ustnej;
 • leczenie braków w uzębieniu metodą protezowania stomatologicznego;
 • odbywanie dyżurów dentystycznych oraz udzielanie pomocy w nagłych przypadkach;
 • udzielanie porad dentystycznych i edukowanie pacjentów w zakresie higieny jamy ustnej;
 • wystawianie recept, orzeczeń lekarskich oraz skierowań do lekarzy specjalistów, wnioskowanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lub niezdolności do pracy;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z obowiązującą procedurą i przepisami prawnymi;
 • przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych;
 • kontynuowanie specjalizacji w ramach posiadanej już specjalizacji I stopnia;
 • zawarcie umowy o pracę z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji (tzw. "rezydentury") lub w trybie pozarezydenckim w poszczególnych specjalizacjach stomatologii;
 • zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z obowiązującej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisami regulującymi odbywanie specjalizacji i planem szkolenia specjalizacyjnego;
 • ustalenie indywidualnego harmonogramu odbywania specjalizacji na podstawie planu szkolenia specjalizacyjnego;
 • zapoznawanie się z organizacją pracy w przychodni lub gabinecie dentystycznym;
 • uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalizacyjnych;
 • złożenie kolokwiów cząstkowych i zaliczenie sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza dentystę zabiegami i procedurami medycznym objętych programem stażu kierunkowego;
 • przygotowywanie i publikowanie opracowań naukowych i fachowych z zakresu specjalizacji;
 • złożeniu egzaminu państwowego i uzyskanie tytułu specjalisty w wybranej dziedzinie.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności