aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista zdrowia publicznego

Rozpoznaje i podejmuje działania obejmujące ochronę, promocję i poprawę zdrowia populacji jako całości oraz podnosi stan zdrowia społeczności; promuje działania zapobiegawcze i edukację w zakresie zdrowia publicznego oraz kształtowania opinii o socjoekonomicznych determinantach zdrowia, czynnikach ryzyka zdrowotnego i chorób w ujęciu wielosektorowym i interdyscyplinarnym .

Główne zadania:
- ocena stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz pojęte badania terenowe;
- ocena poszczególnych czynników środowiskowych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej populacji lub jej części;
- określanie zespołów czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i populacji oraz promowanie opracowywania projektów programów profilaktycznych na każdym szczeblu kształtowania polityki zdrowotnej;
- planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji ( promocja zdrowia, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych;
- kierowanie środkami finansowymi opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych.
- uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, stan nauk społecznych i zarządzanie;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
- kierowanie zakładami opieki zdrowotnej wszystkich szczebli w oparciu o rachunek ekonomiczny i współczesne techniki marketingu i zarządzania;
- pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie ustroju ochrony zdrowia i w placówkach działających na rzecz ochrony zdrowia;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności