aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista urologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy zachowawczo i chirurgicznie ostre i przewlekłe choroby i urazy dróg moczowych i męskich narządów płciowych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego.

Główne zadania:
- badanie urologiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych układu moczowego;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób układu moczowego;
- pobieranie materiału biologicznego i kierowanie do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg i innych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe;
- leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób układu moczowego, takich jak: zapalenia, torbiele, kamica, nowotwory, urazy i wady rozwojowe nerek i dróg moczowych;
- leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób męskich narządów płciowych różnymi metodami i technikami;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, biopsji cienkoigłowych, zakładanie cewników moczowodowych i pęcherzowych oraz wykonywanie innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-jelitowego;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach urologicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym;uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego;
- doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie znieczuleń ogólnych, wykonywanie badań usg, aortografii nerkowej (we współpracy z radiologiem) i innych; - oznaczanie grup krwi i wykonywanie prób krzyżowych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych; - kierowanie oddziałem lub kliniką urologiczną lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności