aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej

Kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji oraz leczy w bezpośrednim i odległym okresie po przeszczepieniu narządu; samodzielnie pobiera i przeszczepia narządy; kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji szpiku i komórek macierzystych; przeprowadza przeszczepienie szpiku i komórek macierzystych oraz leczy chorych bezpośrednio po przeszczepie i w okresie odległym; uczestniczy w kształtowaniu prawnej sytuacji dotyczącej pobierania i przeszczepiania narządów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia.

Główne zadania:
- badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ustalenie wskazań i przeciwwskazań do przeszczepiania narządu i ocenę biorcy;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną i zapewnienie ich współpracy, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych następstw leczenia, łagodzenie niepokoju i lęku chorego i jego otoczenia, zachęcanie do wytrwałości;
- dokonywanie doboru dawcy i biorcy, w tym ustalanie zgodności tkankowej pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych i kontrolnych (nakłucia, biopsje, rozmazy);
- interpretowanie i ocena wyników wszelkich badań niezbędnych do przeprowadzenia transplantacji(: biochemicznych, histopatologicznych, usg, z oceną przepływu, radiologicznych, angiograficznych tomograficznych, immunologicznych i innych);
- samodzielne pobieranie i przeszczepianie narządów (nerki ,wątroby, trzustki, serca);
-uczestnictwo w identyfikacji i ustalenia śmierci pnia mózgu dawcy zmarłego;
-ustalanie wskazań i przeciwwskazań do pobrania narządów od dawcy żywego i zmarłego;
- pobieranie narządów do przeszczepu u dawcy żywego i po zatrzymaniu krążenia przeprowadzenie zabiegu przeszczepienia narządu;
- prowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych bezpośrednio w okresie pooperacyjnym, w tym immunosupresji klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania procesu odrzucenia narządu, zakażeń, powikłań immunosupresji;
- nadzorowanie rehabilitacji chorego po zabiegach przeszczepienia narządów;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych lekarzy i pracowników medycznychprowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych w okresie odległym po transplantacji, a w szczególności stosowanie alternatywnych metod leczenia schyłkowej niewydolności narządów w aspekcie oceny jakości życia;
- kwalifikowanie i przygotowywanie chorego do transplantacji szpiku lub komórek macierzystych;
- ustalanie zasady doboru dawcy z uwzględnieniem alloprzeszczepu od rodzeństwa i od osób niespokrewnionych;
- przeprowadzanie operacyjne pobranie szpiku;
- pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej;
- przeprowadzanie mieloablacji, przeszczepianie komórek macierzystych;
- prowadzenie pacjenta po alloprzeszczepie ze szczególnym uwzględnieniem ostrej i przewlekłej reakcji na przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) lub choroby VOD oraz zakażeń poprzeszczepowych;
- leczenie wznowy choroby, przetaczanie limfocytów dawcy(DIL)wykonywanie innych zadań objętych zakresem posiadanej specjalności podstawowej.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem lub kliniką, oddziałem, ośrodkiem, dokonującym przeszczepienia narządów komórek szpiku lub komórek macierzystych lubo pracownią HLA;współpraca z Centrum Kordynacyjno-Organizacyjnym POLTRANSPLANT i Centralną >Listą Biorców; - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w transplantologii klinicznej; - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami medycznymi uczestniczącymi w pracy zespołów transplantacyjych; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. w zakresie transplantologoii; - wykonywanie innych zadań objętych zakresem specjalności podstawowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności