aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wymagające przetaczania (transfuzji) krwi i jej preparatów, prowadzi działania profilaktyczne i lecznicze związane z niepożądanymi następstwami krwiolecznictwa (biochemicznymi, serologicznymi, bakteriologicznymi, immunologicznymi i innymi), nadzoruje pobieranie krwi, przygotowanie, przechowywanie i stosowanie krwi i środków krwiopochodnych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przenoszonym drogą krwi.

Główne zadania:
- badanie ogólne chorych ukierunkowane na problemy związane z leczeniem krwią i środkami krwiopochodnymi i krwiodawstwem;
- nawiązywanie kontaktu z krwiodawcami i krwiobiorcami, zapewnianie sobie ich współpracy, wyjaśnianie techniki przeprowadzania zabiegów pobierania i transfuzji krwi, łagodzenie lęku i niepokoju;
- przeprowadzanie lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem krwi (krwiodawstwem), kwalifikowanie (selekcja) krwiodawców, systematyczna kontrola ich przydatności, eliminowanie osób zarażonych wirusem HIV lub żółtaczki, kiłą, malarią i innymi chorobami przenoszonymi drogą krwi;
- kwalifikowanie biorców i dawców krwi i preparatów krwiopochodnych (masa krwinkowa lub płytkowa, osocze i inne), nadzór nad oznaczaniem grup i podgrup krwi, typowanie tkankowe u chorych zakwalifikowanych do przeszczepów i inne;
- wykonywanie, przy udziale innych specjalistów i techników oraz za pomocą odpowiedniej aparatury, badań hematologicznych krwi (biochemicznych, serologicznych, bakteriologicznych, immunologicznych i innych), preparatów krwiopochodnych, szpiku i innych tkanek, w celu oznaczenia ich cech biologicznych i innych właściwości wymaganych od leku;
- nadzór nad przechowywaniem krwi i preparatów krwiopochodnych, okresowa kontrola ich ważności i przydatności jako leku;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, pobieranie szpiku, wykonywanie wstrzyknięć, wenesekcji, transfuzji i innych zabiegów;
- interpretacja i ocena przeprowadzonych badań laboratoryjnych (hematologicznych);
- formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie, we współpracy z innymi specjalistami, krwią i jej pochodnymi oraz szpikiem: chorób krwi i układu krwiotwórczego, choroby popromiennej, wstrząsu, oparzeń oraz chorych z przeszczepami tkankowymi i innych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej z zakresu transfuzjologii klinicznej, dotyczącej dawców i biorców oraz pobierania, przygotowywania i stosowania krwi i jej pochodnych;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów klinicznych, epidemiologicznych, administracyjnych, ekonomicznych i sądowych;

Zadania dodatkowe:
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przenoszonym drogą krwi; - doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; - kierowanie pracownią (zakładem) zajmującą się transfuzjologią lub stacją krwiodawstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności