aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej

Zapobiega zagrożeniom toksykologicznym, rozpoznaje zagrożenia i zatrucia ostre i przewlekłe lekami, truciznami przemysłowymi i środowiskowymi, wykrywa środki toksyczne, prowadzi działania oświatowe i profilaktyczne w stanach zagrożenia toksykologicznego, udziela konsultacji leczniczych w przypadkach zatruć, prowadzi badania epidemiologiczne i gromadzi informacje o zatruciach, wykonuje ekspertyzy toksykologiczne do celów administracyjnych i prawnych.

Główne zadania:
- określanie przyczyn zatruć (diagnostyka) na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, wyników badań dodatkowych (laboratoryjnych), wywiadów środowiskowych, danych epidemiologicznych i innych informacji oraz badania toksykologicznego;
- przeprowadzanie badań epidemiologicznych, ukierunkowanych na wykrywanie zagrożeń toksykologicznych;
- wykrywanie i oznaczanie jakościowe i ilościowe trucizn organicznych i nieorganicznych oraz leków i innych substancji toksycznych w płynach ustrojowych, tkankach i środowisku życia człowieka;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe hematologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- interpretację i ocenę wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych) w zestawieniu z wynikiem badań toksykologicznych;
- formułowanie rozpoznania toksykologicznego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych, możliwych powikłań i prognozy;
- ustalanie leczenia (wspólnie z lekarzem klinicystą);
- udzielanie pierwszej pomocy, organizowanie transportu do ośrodka leczenia zatruć;
- prowadzenie dokumentacji toksykologicznej;
- odbywanie konsultacji toksykologicznych dla innych specjalności medycznych;
- prowadzanie działań oświatowych i profilaktycznych w przypadku zagrożeń przewlekłymi zatruciami lekami, truciznami przemysłowymi, środowiskowymi i innymi;
- wykonywanie ekspertyz toksykologicznych i sądowo-toksykologicznych,przygotowywanie opinii, świadectw i orzeczeń;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - sprawowanie nadzoru nad aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami i innymi substancjami toksycznymi; - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami; - kierowanie pracownią lub zakładem toksykologii, - sprawowanie funkcję kierownika specjalizacji osób specjalizujących się w toksykologii; - branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności