aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista seksuologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia związane ze sferą seksualną człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do zapobiegania tym zaburzeniom.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na zaburzenia czynności płciowych oraz na towarzyszące im naruszenie więzi partnerskiej, zwłaszcza w sferze kontaktu emocjonalnego;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, sperma i inne) na badania laboratoryjne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych (testów diagnostycznych);
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób i zaburzeń seksualnych, takich jak: nerwice płciowe, zaburzenia seksualne wieku dziecięcego i młodzieży, zaburzenia na tle hormonalnym, neurologicznym, anatomicznym oraz będące następstwem innych chorób somatycznych i psychicznych;
- udzielanie porad dotyczących: konfliktów małżeńskich (partnerskich) na tle seksualnym, planowania rodziny, antykoncepcji, zapłodnienia, niepłodności, dewiacji seksualnych i innych problemów współżycia obu płci, a także problemów wynikających z dysharmonii w kształtowaniu więzi partnerskich;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków dla celów cywilno-karnych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom sfery seksualnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zakładem lub poradnią seksuologiczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności