aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Rozpoznaje i leczy zaburzenia sprawności różnych narządów i układów, będące następstwem chorób organicznych, wad, urazów, zabiegów chirurgicznych i z innych przyczyn, posługując się odpowiednią aparaturą i różnymi metodami i technikami rehabilitacyjnymi oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania inwalidztwu.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe w celu określenia potrzeb i zakresu rehabilitacji oraz kontroli i oceny jej postępów;
- nawiązywanie kontaktu z chorym w celu zapewnienia jego współpracy w procesie rehabilitacji;
- pozyskiwanie informacji o chorym i współpraca z lekarzem leczącym schorzenia podstawowe;
- przeprowadzanie prób (testów) czynnościowych, informujących o sprawności poszczególnych narządów i układów (ergometrii, spirometrii, tonometrii, ekg, monitorowania holterowskiego serca, badań elektrodiagnostycznych układu mięśniowo-nerwowego i innych);
- interpretacja i ocena wykonanych testów czynnościowych;
- planowanie leczenia rehabilitacyjnego z uwzględnieniem różnych typów rehabilitacji, w tym: medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej;
- leczenie rehabilitacyjne wszystkich chorób, zapewniające koordynację fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej, prowadzone we współpracy z innymi specjalistami, zwłaszcza z specjalistami rehabilitacji ruchowej;
- nadzorowanie przekwalifikowania zawodowego i adaptacji do samodzielnego życia osób o niskiej sprawności układu krążenia, oddechowego, trawiennego, narządu ruchu i innych (między innymi chorych po resekcji płuc, operacjach serca, ze sztucznym odbytem, protezami kończyn, uszkodzeniami układu nerwowego i innymi);
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, wniosków sanatoryjnych, wniosków na sprzęt rehabilitacyjny i inwalidzki, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie orzeczeń do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie placówką rehabilitacji medycznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności