aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej

Rozpoznaje i różnicuje choroby nowotworowe, określa promienioczułość nowotworów, leczy je promieniowaniem jonizującym różnego typu (rentgenowskim, radioizotopami, z akceleratorów cząstek) za pomocą odpowie- dniej aparatury oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym i ubocznym skutkom promieniowania jonizującego.

Główne zadania:
- badanie chorych ukierunkowane na diagnostykę i terapię chorób nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego;
- interpretowanie i ocena wyników badań dodatkowych związanych z diagnostyką onkologiczną: biochemicznych, histopatologicznych, usg, radiologicznych, scyntygraficznych, tomograficznych, NRM i innych;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną, celem uzyskania współpracy w leczeniu, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych skutków leczenia promieniowaniem jonizującym, łagodzenie niepokoju chorego i jego rodziny, zachęcanie do wytrwałości;
- wybór metody leczenia (teleradioterapia, stosowanie radioizotopów miejscowo i ogólnie), dobieranie indywidualne dawek promieniowania, nadzór nad ekspozycją;
- kontrolowanie zasad ochrony radiologicznej chorych i personelu;
- leczenie niepożądanych skutków napromieniania i powikłań po leczeniu energią promienną;
- kojarzenie radioterapii z innymi metodami leczenia choroby nowotworowej (chemioterapią, leczeniem chirurgicznym) we współpracy z innymi specjalistami medycznymi;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- przygotowywanie opinii, orzeczeń i świadectw lekarskich dla celów administracyjno-prawnych;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - sprawowanie nadzoru nad sprzętem i kontroli nad innymi źródłami promieniowania jonizującego (radioizotopami); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; - kierowanie oddziałem radioterapii onkologicznej,


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności