aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy (z wyłączeniem metod chirurgicznych) choroby związane z wrodzonymi wadami metabolizmu, sprawuje nadzór zdrowotny nad dziećmi i młodzieżą organizując profilaktykę zdrowotną i monitorując przebieg leczenia oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie i leczenie chorób metabolicznych u dzieci;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • dobór i interpretacja badań niezbędnych do rozpoznawania i monitorowania wrodzonych wad metabolizmu z uwzględnieniem czynników analitycznych, fizjologicznych i żywieniowych, mających wpływ na wyniki badań;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych dzieci na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • ustalanie wskazań i interpretacja wyników testów prowokacyjnych i obciążeniowych, biopsji narządów i analiz molekularnych;
 • organizowane przewlekłej opieki nad pacjentem z wrodzoną wadą metabolizmu i jego rodziną;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej chorego dziecka, niezdolności do nauki, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz opracowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych pacjentów;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych lekarzom opieki podstawowej i innych specjalności oraz przedstawicielom specjalności niemedycznych w opiece nad rodzinami obciążonymi wrodzonymi wadami metabolizmu;
 • samokształcenie w dziedzinie pediatrii metabolicznej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej; kierowanie kliniką, oddziałem lub poradnią pediatrii metabolicznej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie pediatrii metabolicznej; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o profilu pediatrii metabolicznej; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu i ich rodziny prowadzenie badań naukowych z zakresu pediatrii metabolicznej i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności