aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje, planuje leczenie i prowadzi chemioterapię wszystkich chorób nowotworowych, w tym chorób nowotworowych układu krwiotwórczego dzieci i młodzieży oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na wstępną selekcję, diagnostykę i różnicowanie objawów chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży zaburzeń odporności, skaz krwotocznych i niedokrwistości;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych, w tym pobieranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej oraz aspiracja szpiku z talerza biodrowego, wyrostka ościstego kręgosłupa, piszczeli u niemowlęcia, przygotowanie rozmazów i ocena morfologiczna ;
- interpretaca i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, tomografii komputerowej ,MRR, usg i innych;
- interpretacja badań cytochemicznych, immunologicznych , cytogenetycznych i biomolekularnych
- wykonywanie trepanobiopisjileczenie chorób nowotworowych i układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży ;
- programowanie, prowadzenie monitorowanie chemioterapii; współdziałanie z radioterapteutą w zakresie leczenia napromieniowaniem
- rozpoznawanie i leczenie w stanach naglących w onkologii i hematologii dziecięcejwspółpraca z chirurgiem dziecięcym w zakresie kwalifikacji i przygotowania dziecka do leczenia operacyjnego
- prowadzenie leczenia wspomagającego(żywienie parenteralne, krew i preparaty krwiopochodne, krwiotwórcze czynniki wzrostowe) ,zapobieganie i leczenie zakażeń, wspomaganie psychologiczne dziecka i rodziny;
- prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej dzieckaprowadzenie opieki i monitorowania stanu zdrowia dziecka lub osoby w wieku młodzieżowym po zakończeniu leczeniarozpoznawanie i leczenie wczesnych i późnych powikłań chemioterapii , radioterapii i chorób nowotworowych u dzieci i młodzieżyprowadzenie opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanach terminalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychicznych, duchowych i socjalnych;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych innym specjalistom medycznym;
- opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich do celów inwalidztwa i sądownictwa obejmujących zakres onkologii i hematologii dziecięcej
- uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieżyinne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem ,kliniką hematologii i onkologii dziecięcej lub poradnią onkologiczną dla dzieci i młodzieży; - ;uczestniczenie w badaniach epidemiologicznych obejmujących choroby nowotworowe określonej populacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej, - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie onkologii i hematologii dzieci i młodzieży - inne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności