aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista okulistyki

Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby narządu wzroku, wykorzystując metody zachowawcze, chirurgiczne i mikrochirurgiczne; zajmuje się korygowaniem wad wzroku oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oczu.

Główne zadania:
- badanie okulistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
- wykonywanie badań, takich jak: oznaczanie pola widzenia perymetrem, oznaczanie ciśnienia śródgałkowego, oglądanie dna oczu i przeprowadzanie innych badań za pomocą odpowiedniej aparatury;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu naczyniowego i narządu wzroku;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, NMR, usg, scyntygraficznych i innych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych;
- leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób narządu wzroku, w tym: wad, urazów, jaskry, zaćmy i innych;
- korygowanie wad wzroku, dobieranie szkieł (soczewek) korekcyjnych;
- kierowanie rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu wzroku;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie zabiegów chirurgicznych przeciwjaskrowych, wszczepień soczewek, przeszczepienia rogówki i innych; - wykonywanie protezowania po usunięciu gałki ocznej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważność i przydatność; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - kierowanie oddziałem lub kliniką chorób oczu (okulistyczną) lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności