aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym, jak drgawki i padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, choroby nerwowo- mięśniowe, choroby metaboliczne, upośledzenie umysłowe. Podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu nerwowego.

Główne zadania:
- badanie neurologiczne chorych podmiotowe i przedmiotowe (w tym ocena dna oka i ciśnienia tętniczego);
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną; wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju i koordynacja procesu rewalidacji chorych wymagających opieki wielospecjalistycznej;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, pmr i inne) na badania biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne, molekularne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe: USG, RTG, TK, MR, MRS, SPECT i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych układu nerwowego (np. tilt test);
- wykonywanie punkcji diagnostycznych i leczniczych (zwłaszcza punkcji lędźwiowej), wenesekcji, wstrzyknięć, zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- wykonywanie badań EEG (w tym wideo EEG), EMG, potencjałów wywołanych, przezczaszkowych przepływów naczyniowych, badań neuropsychologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonywanych badań dodatkowych;
- formułowanie diagnozy i przeprowadzenie diagnostyki różnicowej;
- leczenie chorób neurologicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem: padaczki; mózgowego porażenia dziecięcego; zapaleń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; chorób metabolicznych; zespołów bólowych (zwłaszcza bólów głowy); chorób metabolicznych; urazów głowy i udarów;
- kierowanie wczesną rehabilitacją pacjentów po przebytych ostrych procesach chorobowych w obrębie układu nerwowego oraz w przewlekłych schorzeniach neurologicznych;
- owadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby i kart opieki ambulatoryjnej), wypisanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich dla opiekuna chorego dziecka;
- zeprowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- zgotowanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa i sądownictwa;
- uczniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu nerwowego (szczególnie wadom układu nerwowego, mózgowemu porażeniu dziecięcemu i padaczce);
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków i aparatury diagnostyczno-leczniczej; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w pediatrii i neurologii dziecięcej; - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami; - kierowanie oddziałem lub kliniką neurologii wieku rozwojowego lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności