aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista neonatologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i patologie występujące w okresie ciąży (życia płodowego) i u noworodka, a zwłaszcza wcześniactwo, konflikt serologiczny matczyno-płodowy, wady wrodzone, niewydolność oddechową, infekcje, choroby układu nerwowego i metaboliczne; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom noworodkowym i wadom rozwojowym płodu.

Główne zadania:
- badanie lekarskie kobiet w ciąży i noworodków, ukierunkowane na choroby okresu płodowego i noworodkowego;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą ciężarną i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie przewidzianym dla neonatologii, takich jak: usg, ekg, nakłucie lędźwiowe, przetaczanie krwi, tlenoterapia, żywienie pozajelitowe, wspomagany oddech i inne;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób okresu płodowego i noworodkowego, takich jak: konflikt serologiczny, wady wrodzone, wcześniactwo, infekcje okołoporodowe, niewydolność oddechowa noworodków, choroby układu nerwowego, choroby metaboliczne i inne;
- udzielanie porad prenatalnych i genetycznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom okresu płodowego i noworodkowego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - kierowanie oddziałem (kliniką) noworodkową (neonatologii); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyn


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności