aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej

Rozpoznaje i różnicuje drobnoustroje będące czynnikami chorobotwórczmi dla człowieka (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki ), oznacza ich lekowrażliwość i ustala mechanizmy oporności na leki; uczestniczy w pracy zespołu terapeutycznego (racjonalna chemioterapia zakażeń) oraz zakażeń szpitalnych, (kontrola epidemiologiczna); podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznawanie chorób zakaźnych;
- pobieranie materiału do badań bakteriologicznych;
- przygotowanie podłoży mikrobiologicznych i ich kontrola;
- diagnozowanie mikrobiologiczne na podstawie dostępnych technik (barwienie, badanie mikroskopowe, hodowla, badanie serologiczne, metody immunologiczne oraz metody biologii molekularnejoznaczanie lekowrażliwości drobnoustroju i mechanizmu odporności na leki;
- prezentacja indywidualnej interpretacji klinicznej uzyskanych wyników badań bakteriologicznych, wirusologicznych, prazytologicznych i serologicznych w odniesieniu do chorego uwzględniając dane farmakologiczne i farmakoekonomiczne;
- ocena skuteczności mikrobiologicznej środków dezynfekcyjnych, aseptyki i antyseptyki zabiegów i procedur oraz sterylizacji;
- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w zakładzie opieki zdrowotnej i opracowywanie planu likwidacji epidemii;
- prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań i ich archiwizacja;
- opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich dla celów postępowania epidemiologicznego i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania zakażeniom drobnoustrojami chorobotworczymiudzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzenie reanimacji;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznychdoskonalenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zakładem lub pracownią mikrobiologii albo prowadzenie niepublicznego zespołu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w dziedzinie mikrobiologii; - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w mikrobiologii lekarskiej; - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami; - organizowanie pracy w zakładzie, poradni lub zakładzie opieki zdrowotnej(planowanie dyżurów, konsultacji, badań diagnostycznych i innych); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w dziedzinie mikrobiologii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności