aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista medycyny sądowej

Wykonuje badania na potrzeby sądownictwa, przeprowadza sekcje zwłok, analizę i identyfikację materiału biologicznego, określa rodzaje uszkodzeń ciała (obdukcje) dla celów karno- i cywilno-sądowych; przeprowadza analizy toksykologiczne, nadzoruje ekshumacje, wydaje orzeczenia lekarsko-sądowe.

Główne zadania:
- badanie sądowo-lekarskie, podmiotowe i przedmiotowe osób poszkodowanych i podejrzanych (obdukcje lekarskie, ustalanie ojcostwa i macierzyństwa i inne);
- badanie (oględziny, sekcje) zwłok lub części ciała ludzkiego, w celu identyfikacji, ustalenia przyczyn śmierci, rodzaju uszkodzeń, chorób lub do innych celów lekarsko-sądowych;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych oraz nadzorowanie wykonywanych badań;
- diagnostyka mikroskopowa tkanek i innego materiału biologicznego;
- wykonywanie badań sądowo-lekarskich przedmiotów i materiałów (np. odzieży) celem wykrycia obecności materiału biologicznego (krwi, spermy, śliny itp.);
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- nadzorowanie ekshumacji zwłok, zabezpieczanie materiału biologicznego do badań;
- wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania analiz toksykologicznych;
- prowadzenie dokumentacji sądowo-lekarskiej;
- przygotowywanie opinii i orzeczeń do celów sądownictwa;
- sprawowanie funkcji biegłego na procesach cywilno-karnych;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zakładem lub pracownią medycyny sądowej; - sprawowanie nadzoru nad aparaturą i sprzętem oraz odczynnikami chemicznymi; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności