aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej

Sprawuje opiekę nad chorymi (wszystkie grupy wiekowe w rodzinie) w określonej populacji, w swoim gabinecie i w domu pacjenta, stawia odpowiednio wcześnie diagnozę pozwalającą na leczenie lub skierowanie do specjalisty; wykonuje badania, jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tętna obwodowego i osłuchiwanie dużych naczyń, badanie tętna płodu, badanie per rectum, cewnikowanie pęcherza, wstępna ocena dna oka; udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; podejmuje działania zmierzające do zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Główne zadania:
- badania i porady lekarskie;
- leczenie;
- udzielanie porad w zakresie rehabilitacji domowej;
- internistyczna opieka nad kobietą ciężarną;opieka nad noworodkiem;
- przeprowadzanie podstawowych badań i terapii psychologicznej;
- prowadzenie działalności profilaktycznej;prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
- prowadzenie działalności zapobiegającej patologiom społecznym;
- przeprowadzanie szczepień ochronnych;
- opieka medyczna nad niepełnosprawnymi;ambulatoryjne leczenie bólu przewlekłego;opieka paliatywna w warunkach domowych;
- orzekanie o stanie zdrowia i niezdolności do pracy oraz wydawanie skierowań, opinii i zaświadczeń według zasad obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (zasiłki, renty itp.);
- kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne;
- czynna koordynacja i nadzór nad przebiegiem leczenia specjalistycznego;
- kwalifikacja i kierowanie do leczenia sanatoryjnego;
- zalecania opieki pielęgniarskiej w zakresie środowiskowym.
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności