aplikacja Matura google play app store

Lekarz ordynator oddziału

Planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu lekarskiego i personelu pomocniczego na oddziale placówki medycznej; odpowiada za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym oraz za właściwe leczenie chorych; bierze udział w bezpośredniej opiece nad pacjentami oraz sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału placówki medycznej; odpowiada za utrzymanie oddziału na odpowiednim poziomie, w tym za zgłaszanie dyrektorowi podmiotu leczniczego potrzeb w zakresie remontów, zakupu wyposażenia, zaopatrzenia w leki itp.; odpowiada za kształcenie zawodowe podległego personelu.

Główne zadania:
 • planowanie pracy oddziału, w tym dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań oddziału określonych w regulaminie pracy placówki leczniczej w sposób zapewniający całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarsko-pielęgniarskiej;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy całego oddziału, w szczególności w zakresie pracy lekarzy i pielęgniarek;
 • ponoszenie odpowiedzialności za przebieg leczenia;
 • nadzorowanie gospodarki lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz artykułami sanitarnymi na oddziale;
 • nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości prowadzonej przez personel oddziału dokumentacji medycznej (historii choroby, księgi raportów lekarskich, księgi zabiegów, księgi transfuzji itp.), w tym nadzorowanie terminowego i prawidłowego opracowywania dokumentów statystycznych oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzorowanie utrzymania w prawidłowym stanie wyposażenia medycznego i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz nadzorowanie prowadzenia księgi inwentarzowej;
 • planowanie i zlecanie zakupu wyposażenia medycznego i remontów oddziału;
 • wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia oddziału w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału;
 • ustalanie harmonogramów dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi szpitala;
 • ponoszenie odpowiedzialności za koszty funkcjonowania oddziału i realizację kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • zlecanie przeprowadzenia badań oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowoprzyjętego pacjenta i udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej lub zlecenie zadania podległemu lekarzowi;
 • leczenie pacjentów zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną i techniczną w zakresie możliwości oddziału;
 • ustalanie grafiku obchodu chorych i wizyt lekarskich w oddziale;
 • przekazywanie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny informacji o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz określanie zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu;
 • omawianie z podległym personelem lekarskim wybranych przypadków chorobowych, sposobu ustalenia rozpoznania i metod ich leczenia;
 • nadzorowanie terminowego wykonywaniem przez podległy personel lekarski wszystkich niezbędnych zabiegów i badań pomocniczych zleconych pacjentom;
 • nadzorowanie procesu pielęgnowania chorych oraz czuwanie nad zgodnym z zasadami współżycia społecznego odnoszeniem się personelu szpitalnego do pacjentów;
 • planowanie potrzeb w zakresie szkoleń podległych lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu oddziału, w tym potrzeb dotyczących specjalizacji oraz nadzorowanie poziomu szkoleń prowadzonych przez wyznaczonych w tym celu lekarzy;
 • dbanie o przestrzeganie praw pacjenta na oddziale;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie dyżurów lekarskich oraz innych czynności związanych z zadaniami izby przyjęć; udzielanie konsultacji w innych oddziałach placówki medycznej; udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w przychodni (o ile taka jest przy placówce medycznej) z zakresu opieki specjalistycznej oraz kierowanie podległych lekarzy do realizacji tego rodzaju świadczeń; udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach; branie udziału w naradach lekarskich organizowanych w szpitalu; prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej; uczestniczenie w konferencjach i sympozjach związanych ze specjalizacją lekarską.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności