aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej

Zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i leczeniem chorób z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej (w tym chorób transmisyjnych, tropikalnych, pasożytniczych, wypadków, chorób związanych z pracami wykonywanymi w warunkach podwodnych). Realizuje potrzeby zdrowotne osób podróżujących do odmiennych warunków klimatycznych oraz osób zatrudnionych w tych warunkach. Rozwiązuje problemy związane z badaniami profilaktycznymi, ochroną zdrowia osób wykonujących prace w różnych środkach transportu wodnego i żeglugi oraz warunkach o podwyższonym ciśnieniu otoczenia i w regionach tropikalnych.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie i leczenie chorób tropikalnych i pasożytniczych, wypadków, chorób związanych z pracami na morzu oraz pracami podwodnymi;
 • prowadzenie badań profilaktycznych; ocena ryzyka zawodowego i wielkości ekspozycji związanych z różnymi środkami transportu;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie samodzielnych działań lekarsko-profilaktycznych i diagnostycznych oraz orzecznictwa (także w warunkach pracy na morzu, w podwyższonym ciśnieniu otoczenia i w regionach tropikalnych);
 • prowadzenie badań epidemiologicznych wśród pracowników zatrudnionych w transporcie morskim i żegludze oraz w krajach o odmiennym klimacie;
 • prowadzenie badań stanu zdrowia osób udających się do krajów klimatu gorącego lub tam pracujących, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia;
 • przekazywanie informacji dot. profilaktyki chorób zakaźnych oraz właściwego przygotowania się do wyjazdów (drogą morską) do krajów o odmiennym klimacie;
 • kwalifikowanie do profilaktyki poekspozycyjnej (tężec, wścieklizna, BBV, HCV, HIV);
 • rozpoznawanie choroby dekompresyjnej, posługiwanie się tabelą dekompresyjną i postępowanie lekarskie w przypadku nurkowym;
 • udzielanie konsultacji z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej lekarzom innych specjalności;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dot. leczonych chorób;
 • prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia pracowników zatrudnionych w tropikach lub żegludze w krajach o odmiennym klimacie;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej drogą radiową, telefoniczną lub wideofoniczną;
 • samokształcenie w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej; kierowanie kliniką, oddziałem lub poradnią medycyny morskiej i tropikalnej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; udział w programach badawczych i naukowych z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności