aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista medycyny lotniczej

Orzeka w zakresie wymagań zdrowotnych dla kandydatów na członków personelu lotniczego, personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i personelu pokładowego, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie orzecznictwa lotniczo - lekarskiego. Zajmuje się badaniem, diagnostyką i leczeniem reakcji i zaburzeń organizmu, które powstały lub uległy zmianie w związku z działaniem zjawisk fizycznych panujących w przestrzeni powietrznej, problemami medycznej ewakuacji chorych lub rannych uczestniczących w lotach statkiem powietrznym.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie i leczenie chorób z zakresu medycyny lotniczej;
 • przeprowadzanie badan lekarskich kandydatów do pracy w lotnictwie;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji lotniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu z powodu rozpoznanych i leczonych chorób związanych ze zdolnością do pracy w transporcie lotniczym;
 • ocena ryzyka zawodowego, zagrożenia chorobami w związku z transportem powietrznym;
 • orzekanie w charakterze biegłego w sprawach lekarskich, sądowych,  ubezpieczeniowych i innych związanych z medycyną lotniczą;
 • wystawianie opinii, zaświadczeń dot. problemów zdrowotnych pacjentów;
 • współpraca i doradztwo z zarządzającym i uczestniczącym w lotniczym transporcie w zakresie bezpieczeństwa lotów;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • udzielanie konsultacji z zakresu medycyny lotniczej lekarzom innych specjalności;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu medycyny lotniczej za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
 • samokształcenie w dziedzinie medycyny lotniczej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie medycyny lotniczej; kierowanie kliniką, oddziałem lub poradnią medycyny lotniczej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie medycyny lotniczej; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych z zakresu medycyny lotniczej i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności