aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista kardiochirurgii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy chirurgiczne choroby serca i wielkich naczyń krwionośnych, przeprowadza operacje na otwartym sercu z zastosowaniem aparatury do krążenia pozaustrojowego, operacje protetyczne, wszczepianie sztucznych i biologicznych zastawek, naczyń, operacje pomostowania aortowo-wieńcowego, wad wrodzonych serca i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Główne zadania:
- badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, z ukierunkowaniem na leczenie kardiochirurgiczne;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie na badania dodatkowe, przydatne w diagnostyce i terapii kardiochirurgicznej;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: hemodynamicznych, radiologicznych, tomograficznych, usg, scyntygraficznych;
- leczenie chirurgiczne chorób serca i naczyń, jak: wady wrodzone i nabyte, niedrożność tętnic wieńcowych, zapalenie zaciskające osierdzia, nowotwory serca, tętniaki aorty i serca i inne;
- zakładanie kardiostymulatorów wewnątrzsercowych;
- prowadzenie krążenia pozaustrojowego i wspomaganego;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych tętnic i żył, jamy opłucnej i worka osierdziowego, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, leczenie wstrząsu kardiogennego;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, karta krążenia pozaustrojowego, pooperacyjna, karta poradniana);
- prowadzenie konsultacji kardiochirurgicznych i angiochirurgicznych;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie badań diagnostycznych jak: cewnikowanie serca, biopsja serca, koronarografia i aortografia (we współpracy z radiologiem); - wykonywanie znieczuleń (miejscowych, splotowych i ogólnych); - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem krwi i płynów infuzyjnych, kontrolowanie ich ważności i przydatności; - sprawowanie nadzoru i kontroli aseptyki i antyseptyki bloku operacyjnego; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie oddziałem lub kliniką kardiochirurgiczną oraz przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności