aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista intensywnej terapii

Leczy chorych w stanie zagrożenia życia, z ciężkimi urazami i oparzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki. Leczy ostre niewydolności narządowe (ostre zapalenie trzustki, zawał serca, niestabilna dusznica, udar mózgu, stan ciężkiej sepsy itp.), wymagające intensywnego monitorowania lub wspomagania układu oddechowego i krążenia, z zastosowaniem metod farmakologicznych oraz szeroko rozumianych technologii medycznych.

Główne zadania:
  • postępowanie ratownicze w stanach nagłego zagrożenia życia z wykorzystaniem czynności resuscytacyjnych obejmujących bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia;
  • sprawowanie okołooperacyjnej (lub okołozabiegowej) opieki nad pacjentem;
  • diagnozowanie i leczenie ostrego bólu oraz przewlekłych zespołów bólowych;
  • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób w oddziale intensywnej terapii;
  • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
  • przygotowywanie specjalistycznych opinii o stanie zdrowia pacjenta dla lekarzy innych specjalności;
  • udzielanie konsultacji z zakresu intensywnej terapii lekarzom innych specjalności;
  • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych  z zakresu intensywnej terapii za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
  • samokształcenie w dziedzinie intensywnej terapii, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie intensywnej terapii; kierowanie oddziałem intensywnej terapii; kierowanie specjalizacją w dziedzinie intensywnej terapii; prowadzenie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i skutkom urazów; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; udział w programach badawczych i naukowych z zakresu intensywnej terapii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności