aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista immunologii klinicznej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby o stwierdzonym lub przypuszczalnym tle immunologicznym przeprowadzając diagnostykę laboratoryjną dotyczącą w szczególności niedoborów odporności, chorób autoimmunizacyjnych,, biorców alloprzeszczepów; uczestniczy w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom na tle immunologicznym.

Główne zadania:
- badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe, `ukierunkowane na ustalenie objawów chorób i zespołów uwarunkowanych immunologicznie;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- ocenianie immunologicznego stanu chorego za pomocą właściwie dobranych testów skórnych;
- wykonywanie laboratoryjnych badań immunologicznych (określenie fenotypu populacji i subpopulacji, limfocytów, badanie czynnościowe limfocytów, T, określenie fenotypu limfocytów B, określenie fenotypów, aktywności markerów aktywacji i aktywności cytotoksycznej NK, oznaczanie markerów osoczowych)
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, immunologicznych, i innych;interpretacja i ocena wyników badań immunologicznych i molekularnych, w tym testów immunohistochemnicznych, i innych;
- leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie;
- monitorowanie leczenia immunomodulacyjnego;
- współpraca z innymi specjalistami w zakresie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek ,w szczególności w zakresie prowadzenia biorcy alloprzeszczepu;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznych;inne zadania objęte posiadaną specjalizacją w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii lub radioterapii onkologicznej.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem lub kliniką immunologii pediatrycznej lub zakładem immunologiii klinicznej; - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w immunologii klinicznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie immunologii; - inne zadania objęte zakresem specjalności podstawowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności