aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista hematologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu krwiotwórczego, a także hematologiczne następstwa działania promieniowania jonizującego, środków toksycznych, leków i innych substancji oddziałujących na układ krwiotwórczy oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krwiotwórczego.

Główne zadania:
- badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu krwiotwórczego;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wstrzyknięć, przetaczania krwi i płynów infuzyjnych;
- wykonywanie badań i prób czynnościowych układu krwiotwórczego i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych), zwłaszcza mielogramu, krwi obwodowej, układu krzepnięcia i innych badań hematologicznych;
- formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób układu krwiotwórczego: rozrostowych, niedokrwistości, zaburzenia krzepliwości i innych, różnymi metodami, z wyłączeniem metod chirurgicznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących za pomocą sprzętu reanimacyjnego;prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krwiotwórczego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- oznaczanie grup (podgrup) krwi i wykonywanie próby krzyżowej, dokonywanie zabiegu przeszczepienia szpiku; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - uczestniczenie w działalności organizacji zajmujących się ochroną radiologiczną; - kierowanie oddziałem lub kliniką hematologiczną lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności