aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista geriatrii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy metodami niechirurgicznymi choroby występujące w populacji ludzi starych (choroby metaboliczne, nowotworowe, naczyniowe), ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki powikłań; prowadzi rehabilitację po tych powikłaniach, leczy chorych przewlekle i w stanach terminalnych; organizuje pomoc medyczną i społeczną osobom niepełnosprawnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przewlekłym.

Główne zadania:
- badanie internistyczne chorych podmiotowe i przedmiotowe, z ukierunkowaniem na problemy i patologie częste w wieku podeszłym;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe i na konsultacje do innych specjalistów;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, zgłębnikowani; żołądka i dwunastnicy, cewnikowania pęcherza moczowego, rektoskopii i innych zabiegów;
- wykonywanie badań ekg, dna oczu, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób wewnętrznych różnymi metodami (z wyłączeniem metod chirurgicznych), ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych, układu krążenia, układu nerwowego, układu moczowego i narządu ruchu;
- leczenie bólu, leczenie substytucyjne i objawowe;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po przebytych ostrych chorobach internistycznych i neurologicznych oraz rehabilitacją chorób przewlekłych i patologii wieku podeszłego;
- współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami i organizacjami w udzielaniu pomocy medycznej i społecznej chorym nieuleczalnie i znajdującym się w stanach terminalnych;
- konsultowanie chorych geriatrycznych z innymi specjalistami, zwłaszcza neurologiem, okulistą, audiologiem, stomatologiem, ortopedą, urologiem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa, kierowanie do uzdrowisk, sanatoriów, na leczenie balneoklimatyczne, fizykoterapię i inne;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku podeszłego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.


Zadania dodatkowe:
- oznaczanie grupy krwi i wykonywanie próby krzyżowej; - wykonywanie badań usg, endoskopowych, biopsji i innych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie oddziałem lub kliniką geriatryczną lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności