aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista epidemiologii

Wykrywa, rozpoznaje i ewidencjonuje choroby o znaczeniu społecznym, planuje i organizuje działania zapobiegające występowaniu i szerzeniu się tych chorób; współdziała z innymi specjalistami i organizacjami w zwalczaniu epidemii i poprawie warunków sanitarno-higienicznych społeczeństwa.

Główne zadania:
- przeprowadzanie badań epidemiologicznych;nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi specjalistami uczestniczącymi w systemie ochrony sanitarno-epidemiologicznej regionu (kraju);
- dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności na określonym obszarze;
- ocena warunków sanitarno-higienicznych i wykrywanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
- wykrywanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym;
- planowanie i organizowanie działań profilaktycznych i przeciwepidemiologicznych;
- sprawowanie nadzoru i kontrolowanie instytucji i zakładów objętych przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych;
- przygotowywanie diagnoz i prognoz o stanie zagrożenia epidemiologicznego na danym terenie;
- organizowanie działań medycznych w skali lokalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczenia epidemii;
- prowadzenie dokumentacji sanitarno-epidemiologicznej;
- udzielanie konsultacji w zakresie zagadnień sanitarno-epidemiologicznych (zwłaszcza profilaktyki) oraz epidemiologii środowiskowej;
- przygotowywanie wniosków, orzeczeń, opinii i świadectw;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - uczestniczenie w działaniach ogólnokrajowych i międzynarodowych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie epidemii i poprawę warunków sanitarnych; - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami medycznymi; - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w epidemiologii; - kierowanie stacją sanitarno-epidemiologiczną albo działem epidemiologii lub higieny; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności