aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wywoływane zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycę i choroby metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń o podłożu genetycznym; podejmuje działania profilaktyczne w zakresie leczenia zaburzeń czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym badania hormonalne oraz działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie chorób z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w tym diagnozowanie poszczególnych typów cukrzycy i współistniejących z nią zaburzeń;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu epidemiologii, profilaktyki diagnozowania i terapii chorób wywoływanych zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego;
 • prowadzenie dziecka z podejrzeniem zaburzeń funkcji gruczołów endokrynologicznych;
 • leczenie chorób układu dokrewnego, w tym chorób metabolicznych;
 • opiniowanie wniosków o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do nauki oraz innych funkcji aktywności fizycznej z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • udzielanie konsultacji z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej lekarzom innych specjalności;
 • wdrażanie nowych i modyfikowanie dotychczas stosowanych metod  leczenia;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej;
 • samokształcenie w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej; kierowanie kliniką, odziałem lub poradnią endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; prowadzenie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom gruczołów układu dokrewnego, w tym cukrzycy oraz chorobom metabolicznym; realizacja programów edukacyjnych z zakresu diabetologii dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę oraz ich rodziców i opiekunów; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności