aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista diabetologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy cukrzycę i inne zaburzenia węglowodanowe oraz choroby metaboliczne, ze szczególnym uwzględnieniem stanów naglących (śpiączki), cukrzycy ciężarnych i cukrzycy wieku rozwojowego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym.

Główne zadania:
- badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na zaburzenia gospodarki węglowodanowej;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego na badania (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów oraz dokonywanie oceny narządu wzroku, nerek, serca, ukrwienia mózgu i kończyn dolnych;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć (iniekcji);
- wykonywanie badań ekg, dna oczu, oznaczanie ciśnienia tętniczego krwi tonometrem i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych), samodzielne wykonywanie badań poziomu glikemii, glikozurii i innych;
- formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób metabolicznych różnymi metodami, z wyłączeniem metod chirurgicznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych (biopsji) wątroby, nerek i innych narządów; - wykonywanie badań ekg, usg, endoskopowe i innych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie oddziałem lub kliniką chorób wewnętrznych (np. diabetologii) lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności